آنچه که شما باید بدانید

مجموعه ایی کامل از کلیه فعالیتهای ما و هرآنچه مورد نیاز شماست در زمینه صنعت ساختمان از جمله درب اتوماتیک نمای شیشه ایی و درب و پنجره های آلومینیومی را در یک کلیک پیدا کنید.

آخرین پروژه ها

درب اتوماتیک

درب اتوماتیک رستوران شیوا

کارشناسان فروش شرکت درتک پس از بازدید و اندازه گیری دقیق همچنین ارائه مشاوره و اطلاعات در محل پروژه رستوران شیوا در تهران و عقد قرارداد ساخت درب اتوماتیک شیشه ایی کشویی مورد درخواست مشتری را به واحد تولید شرکت ارسال و بعد از مراحل ساخت سازه درب مورد نظر به محل اجرا ارسال و در کمتر از یک روز کاری توسط کارشناسان فنی شرکت درب اتوماتیک نصب و تحویل داده شد.

سیستم هوشمند برج ونوس

سیستم هوشمند برج ونوس

پس از بررسی کارشناسان فروش شرکت درتک در مورد نوع و نیاز مشتری در مجتمع تجاری اداری ونوس و طراحی چندین طرح از نوع سازه درب لولایی و در نظر گرفتن سیستم مکانیزه تشخیص خودرو هوشمند در درب اتوماتیک مورد نیاز در کارگاه تولید شرکت مراحل ساخت آغاز و پس از ارسال سیستم و سازه درب به محل پروژه نصب آن در کمتر از دو روز کاری با موفقیت انجام پذیرفت.

درب ضدگلوله صرافی سینا

درب شیشه ایی ضدگلوله صرافی سینا

کارشناسان فروش شرکت درتک پس از بازدید و دقیق همچنین ارائه مشاوره و در محل پروژه و توجه به اهمیت میزان امنیت صرافی سینا در تهران و عقد قرارداد ساخت درب دستی ضدگلوله مورد درخواست مشتری را به واحد تولید شرکت ارسال و بعد از مراحل ساخت سازه درب مورد نظر به محل اجرا ارسال و در کمتر از یک روز کاری توسط کارشناسان فنی شرکت درب اتوماتیک نصب و تحویل داده شد.


وظایف ما

parallax background
پنجره آلومینیومیسمپل کرتینوال

doortech co

سمپل کرتینوالیراق اسپایدر

ایمنی و زیبایی در نمای ساختمان

doortech co

یراق اسپایدردرب اتوماتیک

نهایت زیبایی و کیفیت

doortech co

درب اتوماتیکسیستم RFID

هوشمند و مکانیزه

doortech co

سیستم RFIDپنجره دوجداره یو پی وی سی ، درب دوجداره

doortech co

درتک ، درب اتوماتیک ، نمای شیشه ای

به وب سایت ما خوش آمدید

با ما تفاوت را احساس کنید

شرکت تک درب سازان مهام با نام تجاری دُرتِک دارای پروانه تولید شماره 1006 از وزارت صنایع و معادن و شماره ثبت 479101 فعالیت خود را در سال 1388 با هدف ارائه خدمات نوین ساختمانی و گسترش صنعت سیستم های امنیتی  و مکانیزه ساختمان با احداث کارگاه تولیدی آغاز نموده و با جذب و بهره گیری از کارشناسان و نیروهای مجرب در زمینه ارائه خدمات فنی و مارکتینگ و همچنین استفاده از برترین محصولات روز دنیا بصورت ویژه و مشخص در زمینه فروش تولید اجرا و خدمات پس از فروش انواع درب اتوماتیک و اتوماسیون های هوشمند ساختمان همچنین تولید و نصب انواع درب و پنجره لوکس ساختمان و نماهای مدرن شیشه ایی با رزومه ای بسیار قوی نام خود را در صنعت ساختمان به ثبت رسانده است و اکنون با سابقه ای بیش از ده سال در حرفه خود با شناخت کامل از بازار مالی و رقابتی این صنعت در بین رقبا نازلترین قیمت ها آماده ارائه هرگونه مشاوره فروش و خدمات پس از آن به مشتریان خود است. در عصر توسعه تکنولوژی ، صنعت بسیار مهم ساختمان نیز روز به روز در حال دگرگونی و پیشرفت است و اکنون در تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایده ها و راهکارهای مدرنیزه و دانش محور جهت آسایش و رفاه بشر بسیار مورد توجه و استقبال است . یکی از این ایده ها تکنولوژی دربهای اتوماتیک در انواع کاربری ساختمانها از قبیل مراکز تجاری، اداری، مسکونی، صنعتی، خدماتی و درمانی است که هم ظاهر بسیار زیبا و مدرنی به ساختمان داده و هم فواید بسیار دارد . بدین صورت که، دیگر جهت تردد از هر ورودی یا خروجی در ساختمان نیاز به اتلاف هیچ انرژی و نیروی انسانی نیست و با عدم تماس کاربران با دربها کمک شایانی به رعایت بهداشت عمومی شده است و در فصول مختلف سال با جلوگیری از هدر رفتن انرژی در هزینه های مالی نیز صرفه جویی می شود و همچنین جهت احترام به کاربران و جلب رضایت مشتریان و مراجعه کنندگان بهترین خوش آمدگویی است . کافیست امتحان کنید.....

کلیک کنین

مروری بر صنعت ساختمان کشور


صنعــت ســاختمان و پروژه هــاي عمرانــی بــه گواهــي آمــار و ارقــام، از لحــاظ ســرمايه و حجــم نيــروي انســاني درگيــر، بزرگتريــن صنعــت در كشــور مي باشــد. رشــد ســريع جمعيــت و افزايــش تقاضــا، نيــاز بــه كاهــش زمــان تحويــل پروژه هــاي عمرانــی و كاهــش زمــان برگشــت ســرمايه سـرمايه گذاران و عواملـي از ايـن قبيـل باعـث شـده اند تـا ضـرورت ايجـاد تحــول در شــيوه هاي ســنتی صنعــت ســاختمان روزبــه روز بيشــتر شــود. روش صنعتـی سـازی سیسـتم هـای سـاختمانی يكـي از روش هـای نوپـا در عرصــه ســاخت و ســاز هاي عمرانــي در كشــور اســت. اگـر تكنولـوژي سـاختمان را بـه معنـي وارد شـدن صنعـت در ساختمان سـازي بگيريـم، از حـدود سـال1347 تكنولـوژی سـاختمان وارد ايـران شـد و اوج آن زمانــي بــود كــه ساختمان ســازي بــه صــورت شهرك ســازي در بعضــي از شـهرهاي بـزرگ مثـل اصفهان(مجتمـع ذوب آهـن)، اهـواز، تبريـز، تهـران و برخـی ديگـر از شـهرها شـروع شـد. ايـن صنعـت بيشـتر از كشـورهاي اروپايـی ماننـد آلمـان، هلنـد، انگليـس و فنالنـد بـه ايـران وارد شـد. بـا ایـن حـال هیـچ صنعتـی بـدون ضعـف نیسـت، اغلـب مشـکالت در حـوزه بهـره وری ،کیفیـت کار و مهمتــر از همــه در تحویــل پــروژه رخ مــی دهــد. میبینیــم کــه صنعــت سـاخت و سـاز در کشـور مـا هنـوز هـم در بسـیاری از مـوارد ضعیـف عمـل مـی کنـد، اسـتفاده زیـاد از کارگـران غیرماهـر ، تجهیـزات فنـی کـم و روش هـای ســاخت و ســاز باعــث بهــروری پاییــن در محــل ســاخت و ســاز میشــود. بــدون تردیــد تهیــه و بهنــگام نمــودن برنامــه هــاي زمــان بنــدي اجرائــی و مالـی یکـی از مهمتریـن ارکان مــدیریت صــنعت ســاخت و سـاز می باشـد زیرا در صــورت اتمــام بموقــع پــروژه ، کارفرمــا و پیمانــکار هــردو از منافــع مــادي و معنــوي بــسیاري برخــوردار مــی گردنـد. در کشـورهاي پیشـرفته صنعتـی ، تحویـل بموقـع پـروژه هـا یکـی از مهمتریـن دغدغـه هـاي مدیـران مـی باشـد . متاسـفانه در کشـور مــا برنامـه ریـزي در نـزد اکثـر پیمانـکاران مقولـه اي اسـت ناآشـنا ، در صورتی که امور مــالی شــالوده صــنعت ســاخت وســاز را تشـکیل مـی دهـد.
شرکت تک درب سازان مهام با نام تجاری دُرتِک دارای پروانه تولید شماره 1006 از وزارت صنایع و معادن و شماره ثبت 479101 فعالیت خود را در سال 1388 با هدف ارائه خدمات نوین ساختمانی و گسترش صنعت سیستم های امنیتی و مکانیزه ساختمان با احداث کارگاه تولیدی آغاز نموده و با جذب و بهره گیری از کارشناسان و نیروهای مجرب در زمینه ارائه خدمات فنی و مارکتینگ و همچنین استفاده از برترین محصولات روز دنیا بصورت ویژه و مشخص در زمینه فروش تولید اجرا و خدمات پس از فروش انواع درب اتوماتیک ، اتوماسیون های هوشمند ساختمان و نمای شیشه ایی و پنجره های لوکس با رزومه ای بسیار قوی نام خود را در صنعت ساختمان به ثبت رسانده است و اکنون با سابقه ای بیش از ده سال در حرفه خود با شناخت کامل از بازار مالی و رقابتی این صنعت در بین رقبا با نازلترین قیمت ها آماده ارائه هرگونه مشاوره فروش و خدمات پس از آن به مشتریان خود است.

کوشیده ایم در این راه موثر و متمایز باشیم...


برخی از مشتریان ما:


شرکت درتک پس از سالها فعالیت در صنعت ساختمان کشور و حضور در این بازار افتخار دارد با بسیاری از سازمان های دولتی و پروژه های مطرح خصوصی همکاری داشته باشد.
مشتریان درتک
مشتریان درتک
مشتریان درتک
مشتریان درتک
مشتریان درتک
مشتریان درتک

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید...

درعصر ارتباطات نسل جدید ازطریق آیکون های ذیل در فضای مجازی ما را به دوستانتان معرفی کنید.

فروشگاه اینترنتی
تماس بگیرید